• Er even tussenuit met je vriendinnen ?
  • Private shopping bij Mia-Nora
  • Unieke locatie
  • Drankje , knabbeltje en een topcollectie
  • Jij en je vriendinnen

Algemene Voorwaarden


1.    Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Mia-Nora worden gesloten.

Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst.

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden, en alle transacties met Mianora.shop l zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.Met 'de onderneming', 'wij' of 'ons' wordt steeds verwezen naar Mianora.shop , Mianora.be of kortweg Mia-Nora . Met 'de klant' of " U " wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij onze onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen.

 

2.         Prijzen: Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief BTW, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 

3.         Bestellingen: Om een product aan te kopen, dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelwagentje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd,kan u de betalingswijze kiezen, daarna dient u uw leveringsgegevens in te voeren. Als u dan de bestelling verstuurd en u een bevestiging krijgt op uw scherm, is uw aankoop definitief.

 

4.         Levering: Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Indien we om eender welke reden niet in staat zijn om de geraamde leveringstermijn te respecteren, nemen we contact met je op en brengen we je op de hoogte van het probleem en de reden. Als er een probleem is met de beschikbaarheid van de producten die je hebt uitgekozen, laten we je weten wat de vermoedelijke leveringstermijn zal zijn. Ingeval de leveringstermijn te lang is,kunt u de ongeleverde bestellingen/ producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de factuur vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 7 werkdagen na ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

5.         Artikelen retourneren en ruilen: We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Mia-Nora en streven ernaar om u ten allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve het dan binnen de 14 dagen naar ons terug te sturen, in de ongeopende en originele verpakking. 

Alle retourzendingen moeten voorafgaandelijk schriftelijk worden gemeld aan mianora.shop@gmail.com met vermelding van de reden van de retour , uw naam en rekeninggegevens. 

Artikelen die niet meer in aanmerking komen voor verkoop of beschadigde artikelen worden niet aanvaard als retourartikel. Wanneer dit toch aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of we betalen de kostprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw originele factuur. Alle verzend- en retourkosten zijn in dit geval steeds ten laste van de klant.  

Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is of omdat door ons accidenteel een foutief artikel werd verzonden gelieve dan een beschrijving van de beschadiging, binnen de 7 dagen ( conform artikel 4 ), samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringkosten en kosten voor de retourzending.

ALLE retourzendingen dienen te worden verstuurd naar onze administratieve zetel . ( Zie contactgegevens Art. 13 van de Algemene Voorwaarden ) Retourzendingen die worden verstuurd naar een adres van verzending, wat in sommige gevallen een leveranciersadres kan zijn worden NIET vergoed tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk afgesproken ) 

 

6.        Alle informatie die op onze website opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van Mia-Nora te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet. Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen, maar hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor drukfouten en weglatingen. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op onze website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.                  

 

7.         Reglementering inzake afstandsverkoop: Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, onverzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.

 

8.         Overmacht: We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdsspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 

9.         Inhoud: Alle informatie die op onze website opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

 

10.      Prijzen en drukfouten: Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen, maar hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

11.      Eigendom van goederen: Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Mia-Nora tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 

12.      Klachten: alle klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze   

           klantendienst via info@mianora.be

             

13.      Contactgegevens
 

              Mia-Nora ( TAV Daphné Van Dyck )

              Rector de Somerstraat 7 bus 0205

              2845 Niel

              België

              E-mail : info@mianora.be           

              BTW-nummer BE 0836.318.756

              IBAN IBAN BE71.7512.1061.9069.

              BIC : AXABBE22

 

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0836.318.756 en bij het handelsregister van de Rechtbank van Koophandel in Antwerpen en met btw-nummer

BE 0836.318.756

Rekeningnummer AXA Bank: IBAN BE71.7512.1061.9069.  

 

14.      Auteursrecht en kopierecht: de inhoud van deze website en andere publicaties van Mia-Nora zijn eigendom van Mia-Nora of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met schriftelijke toestemming.